Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 1. jednání rady ze dne 17.01.2022

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, oznámení ředitelky Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany o vyhlášení ředitelského volna dne 14.02.2022, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 1/22  - program 1. zasedání rady města; č. 2/22 - platový výměr ředitelky Základní školy a Mateřské školy dr.Eduarda Beneše Kožlany s účinností od 01.01.2022 v souvislosti s nařízením vlády č. 531/21 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a revokuje usnesení č. 171/21 ze dne 08.12.2021; č. 3/22 - vyplacení finančního příspěvku při narození dítěte všem žadatelům o finanční příspěvek dle přílohy č. 3 zápisu; č. 4/22 - podání žádosti o dotaci pro Základní školu a Mateřskou školu dr. Eduarda Beneše Kožlany do dotačního titulu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2022“, případné přijetí dotace a její vypořádání dle zákona č. 250/2000 Sb.; č. 6/22 - smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 862/122, p.č. 4201/1, p.č. 4207/17 vše v k.ú. Kožlany se společností ČEZ Distribuce, a.s.

Rada neschvaluje:

č. 8/22 - umístění směrového ukazatele Camp Tišina na pozemku p.č. 5904 v k.ú. Kožlany z důvodu nevhodnosti umístění v těsné blízkosti komunikace III/2291 vzhledem k velikosti směrového ukazatele.

Rada pověřuje:

č. 7/22 - starostu města k uzavření nájemní smlouvy na volný byt v Domě s pečovatelskou službou Kožlany s žadatelem, která bude vybrán dle doporučení a výsledku sociálního šetření.

Rada souhlasí:

č. 5/22 - s napojením nemovitosti č.p. 195, Krátká ul., Kožlany na městský vodovodní řad dle předložené projektové dokumentace.

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 19. 1. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět