Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 11. jednání rady ze dne 25.08.2021

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 108/21  - program 11. zasedání rady města,

č. 109/21 - termín a program 12. zasedání zastupitelstva města Kožlany,

č. 110/21 - smlouvu o smlouvě budoucí č. IV-12-0018344 se společností ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 3647/12 v k.ú. Kožlany,

č.  111/21 - smlouvu o smlouvě budoucí č. IV-12-0018426 se společností ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 5904 v k.ú. Kožlany,

č. 113/21 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1211/18 v k.ú. Hodyně u Dřevce,

č. 114/21 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1211/15 v k.ú. Hodyně u Dřevce o výměře 18 m2 a pozemku p.č. 1211/20 v k.ú. Hodyně u Dřevce o výměře 7 m2, který byl nově oddělen od pozemku p.č. 1211/1 v k.ú. Hodyně u Dřevce,

č. 115/21 - napojení pozemků p.č. 3662/39 a 3662/48 k.ú. Kožlany na vodovodní a kanalizační řad v ulici Polní, Kožlany, prostřednictvím zhotovených přípojek na hranici pozemku a bez zásahu do asfaltového povrchu komunikace Polní,

č. 119/21 - zveřejnění záměru směny pozemků ve spoluvlastnictví města st. 483, st. 484/1, st. 568/2, st. 621/1, st. 760/2, st. 905,  p.č. 2300/1, p.č. 2316/7 vše v k.ú. Kožlany za pozemky ve vlastnictví D-K zemědělské, a.s. p.č. 3700/96, p.č. 3700/97, p.č. 3700/98 vše v k.ú. Kožlany, které byly nově odděleny od pozemku p.č. 3700/25 k.ú. Kožlany geometrickým plánem,

č. 124/21 - odpuštění platby nájemného za pronájem budovy Sokolovny č.p. 37 Kožlany za období září 2021 z důvodu předávání budovy novému nájemci během měsíce září.

Rada souhlasí:

č. 112/21 - s připojením nemovitosti č.p. 299 Kožlany na vodovodní a kanalizační řad a vybudováním vodovodní a plynové přípojky v pozemku města p.č. 4151/3 k.ú. Kožlany za podmínky, že nebude narušen nový povrch komunikace Spojovací,

č. 121/21 - se zápisem žadatele do seznamu zájemců o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kožlany s tím, že v současné době není volný žádný byt,

č. 122/21 - se zřízením věcného břemene na pozemku p.č. 5931 k.ú. Kožlany k oprávněnému pozemku p.č. 3945/9 k.ú, Kožlany spočívající v právu zřídit a provozovat parkovací stanoviště na vozidlo v rozsahu geometrického plánu č. 613-422/2006,

č. 123/21 - se zařazením žádosti o změnu územního plánu v k.ú.  Hodyně u Dřevce do seznamu podnětů k změně územního plánu s tím, že změna územního plánu bude provedena v časovém horizonu 3-5 let.

Rada odkládá:

č. 116/21 - žádost o provedení kontroly těsnosti kanalizační přípojky pro č.p. 94 Kožlany do doby výsledku místního šetření,

č. 117/21 - žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby bezkontaktní automyčky a požaduje doplnění žádosti o náhradní řešení pro chodce za rušený stávající chodník a způsob čištění odpadních vod z automyčky vypouštěných do kanalizace.

Rada neschvaluje:

č. 118/21 - odpuštění nájmu za pronájem nebytových prostor v č.p. 278 Kožlany za období leden až duben 2021 z důvodu epidemie Covid-19, jelikož není možné promíjet platbu nájmu zpětně.

Rada nesouhlasí:

č. 120/21 - s osazením uzávěru vody na vodovodní přípojku k rodinnému domu č.p. 321 Kožlany, protože vodovodní přípojka je již uzávěrem vody osazena.

 

 

 

Vyvěšeno: 6. 9. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět