Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 2. jednání rady ze dne 10.02.2020

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace

Rada schvaluje:

č. 14/20  - program 2. zasedání rady města; č. 16/20 - odpisový plán Základní školy a Mateřské školy dr.Eduarda Beneše Kožlany na rok 2020; č. 17/20 - rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy dr.Eduarda Beneše, Kožlany za rok 2019; č. 18/20 - účetní závěrku za rok 2019 Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše, Kožlany; č. 19/20 - podání žádosti o dotaci příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola dr.Eduarda Beneše Kožlany do titulu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2020“ a případné přijetí dotace; č. 20/20 - Řád veřejného pohřebiště města Kožlany; č. 25/20 - smlouvu o zřízení věcného břemene Kožlany, PS, Kralovická, p.č. 2316/147, kNN, na pozemcích p.č. 1887/1, 1887/3, 4268/2 vše v k.ú. Kožlany uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 27/20 - návrh veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 30 800,- Kč na činnost Kulturního spolku Jiřího Radima ze Dřevce v roce 2020; č. 28/20 - poskytnutí finančního daru v částce 15 000,- Kč na zajištění činnosti Spolku sochaře Václava Levého v roce 2020; č. 29/20 - poskytnutí finančního daru v částce 5 000,- Kč na zajištění činnosti Českého svazu včelařů, Základní organizace Kožlany v roce 2020; č. 30/20 - poskytnutí finančního daru v částce 5 000,- Kč na zajištění činnosti Českého svazu chovatelů, Základní organizace Kožlany v roce 2020; č. 31/20 - poskytnutí finančního daru  ve výši 1250,- Kč na činnost Svazu tělesně postižených v ČR o.s., místní organizace Plasy, v roce 2020.

Rada neschvaluje:

č. 26/20 - poskytnutí finančního příspěvku pro Hospic svatého Lazara, z.s. z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.

Rada souhlasí:

č. 21/20 - s pronájmem bytu č. P3 v č.p. 456 Polní ul., Kožlany paní Evě Polcarové na dobu určitou dle podmínek uvedených v nájemní smlouvě; č. 22/20 - se stavbou STL přípojky Kožlany, Kralovická 297, na pozemku p.č. 4150/4 k.ú. Kožlany za podmínky, že tato stavba bude realizována v průběhu rekonstrukce silnice II/229 Kožlany; v opačném případě nebude uložení plynové přípojky do pozemku p.č. 4150/4 k.ú. Kožlany povoleno; č. 23/20 - se stavbou STL přípojky Kožlany, Pražská 435, na pozemku p.č. 4150/47 k.ú. Kožlany a nemá ke stavbě připomínek; č. 24/20 - s výstavbou domovní ČOV a kanalizace pro č.p. 229 Kožlany na pozemku p.č. st. 337, 377/15, 4317/2, 4360 vše v k.ú. Kožlany a nemá ke stavbě připomínek.

Rada jmenuje:

č. 15/20 - předsedou kulturní komise Ing. Kláru Hurtovou, členy Martinu Blechovou, Šárku Mudrovou s činností od 01. března 2020.

 

 

Vyvěšeno: 21. 2. 2020

Datum sejmutí: 31. 12. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět