Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 2. jednání rady ze dne 28.01.2019

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace

Rada schvaluje:

č. 13/19  - program 2. zasedání rady města; č. 15/19 - uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavírané mezi městem Kralovice a městem Kožlany; č. 16/19 - uzavření příkazní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov Ministerstva pro místní rozvoj s firmou DOMOZA projekt s.r.o.; č. 17/19 - smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012335/04 týkající se pozemků p.č. 1531, 1533 v k.ú. Hodyně u Dřevce ve vlastnictví města se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 19/19 - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0014252/SOBS VB/1 Kožlany, PS, Kralovická, p.č. 2316/147, kNN na pozemcích 4268/2, 1887/3, 1887/1 k.ú. Kožlany ve vlastnictví města se společností ČEZ Distribuce, a.s., s výhradou, že stavba bude provedena v první polovině roku 2019 či ve vzájemné koordinaci se stavbou průtahu Kožlany; č. 20/19 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1890 v k.ú. Dřevec v souladu s § 39 zákona o obcích a současně nedoporučuje zastupitelstvu prodej tohoto pozemku;  č. 21/19 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3993/7 o výměře 661 m2 k.ú. Kožlany odděleného od pozemku p.č. 3993/1 a prodej pozemku p.č. 4294/9  o výměře 57 m2 k.ú. Kožlany odděleného od pozemku p.č. 4294/8 v souladu s § 39 zákona o obcích a současně nedoporučuje zastupitelstvu prodej těchto pozemků; č. 22/19 - poskytnutí finančního daru  ve výši 1250,- Kč na činnost Svazu tělesně postižených v ČR o.s., místní organizace Plasy, v roce 2019; č. 23/19 - poskytnutí finančního daru v částce 5000,- Kč na zajištění činnosti Českého svazu včelařů, základní organizace Kožlany v roce 2019.       

Rada souhlasí:

č. 18/19 - se stavbou s názvem Kožlany, PS, Kralovická, p.č. 2316/147, kNN, IV-12-0014252 a uložením kabelů NN do pozemků p.č. 4268/2, 1887/3, 1887/1 k.ú. Kožlany ve vlastnictví města za podmínky, že tato stavba bude realizována dříve či ve vzájemné koordinaci se stavbou průtahu a chodníků v ulici Kralovická; v opačném případě nebude uložení kabelů do pozemků města povoleno.

Rada nesouhlasí:

č. 14/19 - s uzavřením rámcové kupní smlouvy na odběr pohonných hmot na čerpací stanici ROAL OIL s.r.o., Kožlany.

 

 

Vyvěšeno: 8. 2. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět