Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 3. jednání rady ze dne 18.02.2019

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace

Rada schvaluje:

č. 24/19  - program 3. zasedání rady města; č. 25/19 - zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 862/96 k.ú. Kožlany za pozemky ve vlastnictví města p.č. 862/124 o výměře 311 m2 a p.č. 862/125 o výměře 356 m2 vše k.ú. Kožlany a zároveň nedoporučuje zastupitelstvu schválení této směny pozemků; č. 26/19 - termín a program 2. zasedání zastupitelstva města Kožlany; č. 27/19 - poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Spolku Gryspek pro obnovu kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích na jeho činnost v roce 2019; č. 31/19 - rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy dr.Eduarda Beneše, Kožlany za rok 2018; č. 32/19 - odměnu řediteli Základní školy a Mateřské školy Dr.E.Beneše Mgr. Jaroslavu Švarcovi za zlepšený hospodářský výsledek; č. 33/19 - účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany; č. 34/19 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012115/5 Kožlany, PS, p.č. 2889/1, kNN, na pozemcích 3623/86, 3647/10, 3662/31, 3662/32 vše v k.ú. Kožlany se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 35/19 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu s umístěním stavby č. IV-12-0014371 Kožlany, PS, č.p. 314, kNN, na pozemku p.č. 4344/1 v k.ú. Kožlany se společností ČEZ Distribuce, a.s..

Rada neschvaluje:

č. 29/19 - poskytnutí finančního příspěvku pro Hospic svatého Lazara, z.s. z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.

Rada souhlasí:

č. 28/19 - s navrhovanou výstavbou rodinného domu, oplocení a zpevněných ploch na pozemku p.č. 3662/47, 3656/6 v k.ú. Kožlany a nemá ke stavbě připomínek; č. 36/19 - s úpravou městské cesty na pozemku p.č. 4207/19 k.ú. Kožlany za předpokladu, že cestu upraví žadatel na své náklady; č. 38/19 - se zápisem žadatele o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou do seznamu zájemců s tím, že v současné době není volný žádný byt.

Rada nesouhlasí:

č. 37/19 - s výstavbou veřejného osvětlení na pozemku p.č. 4207/19 k.ú. Kožlany z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2019.

Rada doporučuje:

č. 30/19 - zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 130 000,- Kč z rozpočtu města Tělovýchovné jednotě Kožlany, IČ 14703335 na činnost v roce 2019.

 

 

 

Vyvěšeno: 22. 2. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět