Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 7. jednání rady ze dne 24.05.2021

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 68/21  - program 7. zasedání rady města; č. 69/21 - termín a program 11. zasedání zastupitelstva města Kožlany; č. 70/21 - poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000,- Kč panu Ing. Václavu Dubskému za zpracování kompletní projektové dokumentace na opravu vodní nádrže v Hodyni včetně rozpočtu; č. 71/21 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1334/5 v k.ú. Dřevec o výměře cca 35 m2 po předložení vypracovaného geometrického plánu žadateli; č. 72/21 - zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 167/1 za část městského pozemku p.č. 4151 vše v k.ú. Kožlany dle geometrického plánu, po jeho předložení žadatelem, s upřesněním konkrétní výměry směňovaných pozemků a doporučuje zastupitelstvu schválit úhradu poloviny administrativních výdajů s tím spojených; č. 73/21 - smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016449/VB/2 „Kožlany, PS, p.č. 3999/4, kNN“ na pozemcích p.č. 3993/1, 3993/2, 4294/8 vše v k.ú. Kožlany se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 74/21 - smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 1135 v k.ú. Buček s vlastníkem pozemku z důvodu vedení napouštěcího potrubí pro vodní nádrž v k.ú. Buček; č. 75/21 - poskytnutí finančního daru v částce 12 000,- Kč na zajištění činnosti spolku Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Deliba Kožlany v roce 2021; č. 76/21 - odpis nedobytné pohledávky Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany v částce 5730,- Kč; č. 78/21 - bezplatné umístění 2 kusů poutačů o velikosti 100x50 cm na prodejnu COOP, provozovanou společností JEDNOTA Rakovník, na sloupy veřejného osvětlení dle přílohy č. 8 tohoto zápisu; č. 82/21 – zveřejnění záměru směny pozemku ve vlastnictví města p.č. 5173/2 o výměře 1581 m2 k.ú. Kožlany (odděleného od pozemku p.č. 5173), druh pozemku TTP, za pozemek ve vlastnictví manželů Fajtových p.č. 3700/91 o výměře 282 m2 k.ú. Kožlany (nově odděleného od pozemku p.č. 3700/71), druh pozemku TTP; č. 83/21 - zveřejnění záměru směny pozemku ve vlastnictví města p.č. 5783/2 o výměře 3,2437 ha k.ú. Kožlany (odděleného od pozemku p.č. 5783), druh pozemku orná půda, za pozemky ve vlastnictví pana Jiřího Topinky p.č. 3700/93 o výměře 1081 m2, 3700/94 o výměře 435 m2, 3700/95 o výměře 4269 m2 vše v k.ú. Kožlany (nově oddělených od pozemku p.č. 3700/24), druh pozemků orná půda.

Rada souhlasí:

č. 77/21 - se zapojením Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany do výzvy Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt s názvem Šablony III. ZŠ a MŠ Kožlany s dobou realizace od 01.09.2021 do 30.06.2023; č. 79/21 - s plánovanou výstavbou zařízení distribuční soustavy „Kožlany, PS, Na Výfuku, p.č. 3662/25, kNN“ a nemá ke stavbě připomínek.

Rada nesouhlasí:

č. 81/21 - se zapůjčením 20 stolů a 60 ks židlí, protože nábytek není určen k zajištění a pořádání soukromých akcí.

Rada vyjadřuje:

č. 80/21 - podporu domovu se zvláštním režimem Clementas Janovice, s.r.o., IČO 07342802 pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji z důvodu potřebnosti služby poskytované domovem Clementas Janovice v regionu.

 

 

 

Vyvěšeno: 3. 6. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět