Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 8. jednání rady ze dne 09.06.2021

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č.  84/21  - program 8. zasedání rady města,

č. 85/21 - vyplacení finančního příspěvku při narození dítěte všem žadatelům o finanční příspěvek,

č. 86/21 - svedení dešťové vody z rodinného domu ve Dřevci č.p. 19 do kanalizačního řadu dle přiloženého zákresu na náklady žadatele,

č.  87/21 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1884/2 o výměře 32 m2 v k.ú. Kožlany,

č. 88/21 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0018250/SoBS VB/1 „Kožlany, PS, Na Výfuku, p.č. 3662/25, kNN“ na pozemcích p.č. 4287/3, 3614/3, 3662/26 vše v k.ú. Kožlany se společností ČEZ Distribuce, a.s.,

č. 89/21 - zveřejnění záměru pronájmu budovy Sokolovny č.p. 37 Kožlany včetně podmínek pronájmu dle přílohy č. 6 tohoto zápisu,

č. 90/21 - zveřejnění záměru výpůjčky budovy č.p. 7 Buček, která je součástí pozemku st.p. 4/2 a pozemku p.č. 18 vše k.ú. Buček, pro zajištění činnosti SDH Buček.

 

Vyvěšeno: 30. 6. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět