Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 9. jednání rady ze dne 03.06.2019

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 82/19  - program 9. zasedání rady města; č. 84/19 - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k části pozemku ve vlastnictví města p.č. 4268/2 k.ú. Kožlany se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.; č. 86/19 - darovací smlouvu a poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč pro Český svaz chovatelů z.s., Základní organizace Kožlany, na zajištění činnosti organizace v roce 2019; č. 88/19 - smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku ve vlastnictví města p.č. 3623/86 k.ú. Kožlany se společností ČEZ Distribuce, a.s.

Rada souhlasí:

č. 83/19 - s napojením odvodnění střechy budovy č.p. 1 Kožlany na hlavní kanalizační stoku s upřesněním místa napojení se zástupcem města; č. 85/19 - s umístěním stavby rodinného domu na pozemku p.č. 4363/2 v k.ú. Kožlany v souvislosti se změnou stavby z patrové budovy na přízemní; č. 87/19 - se záborem chodníku před č.p. 341 Kožlany ve lhůtě od 20.06.2019 do 20.08.2019 za podmínky dodržení bezpečnostních opatření a bezpečného průchodu osob; č. 89/19 – se záborem veřejného prostranství na pozemku města p.č. 315/2 k.ú. Kožlany, před č.p. 454 Kožlany, za účelem dočasného uskladnění stavebního materiálu v období od 01.06.2019 do 31.07.2019.

 

 

 

Vyvěšeno: 11. 6. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět