Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Volby do Evropského parlamentu

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

Prezident České republiky vyhlásil dne 08.01.2019 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.9/2019 Sb., částka 4, volby do Evropského parlamentu

na dny pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.

Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb - PDF


 

Každý volič s trvalým pobytem v Kožlanech, Bučku, Dřevci, Hedčanech a Hodyni si po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) může u Městského úřadu Kožlany ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky, vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana, rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích vedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit, úřad je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údaje buďto vyhovět, anebo mu písemně sdělit důvod, proč žádosti vyhovět nelze.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz. Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to:

  • osobně

nejpozději dne 22. května 2019 do 16.00 hod. na Městském úřadě Kožlany

  • písemně

tak, aby byla žádost doručena na Městský úřad Kožlany nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost  musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

Městský úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na adresu trvalého pobytu, popř. jinou uvedenou adresu v žádosti.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu - ZDE

Voličské průkazy, a to jak na osobní nebo písemnou žádost, lze předávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, voličský průkaz lze předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej lze voliči zaslat.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ vydaný pro volby do Evropského parlamentu opravňuje volit v jakémkoliv okrsku pouze na území České republiky.

Pro tento druh voleb nelze volit přímo v zahraničí – na zastupitelských úřadech!

 

INFORMACE PRO VOLIČE, kteří změní trvalý pobytu po 14. dubnu 2019 - ZDE

 


 

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že:

  • nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku 18 let,
  • je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna 2019),
  • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
  • je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

Žádost je nutné podat osobně. Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele nejpozději do 9. května 2019 informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:

  • svoji státní příslušnost,
  • místo pobytu na území ČR,
  • adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci (tj., kde hlasoval v minulých volbách do Evropského parlamentu) a

to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

Formulář žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP pro občany jiných členských států EU - ZDE

 

 

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany