Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Rada města

je výkonným orgánem města Kožlany v oblasti samostatné působnosti. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat jen, stanoví-li tak zákon. Rada města Kožlany má 5 členů, je tvořena starostou, místostarostou a dalšími radními, kteří jsou voleni z řad členů zastupitelstva.
Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení a její pravomoci jsou vyhrazeny § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Např. vydává nařízení města, zřizuje a zrušuje podle potřeby komise rady města, jmenuje a odvolává z funkce jejich předsedy a členy, stanovuje celkový počet zaměstnanců městského úřadu, rozhoduje o uzavírání nájemních smluv, a další. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada města Kožlany zastupitelstvu města Kožlany.

Ke svým schůzím se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát za tři týdny. Jednání rady je neveřejné. Ze schůzí se vyhotovuje zápis, který je uložen u městského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva, ovšem právo na sdělení informací týkajících se usnesení rady mají i ostatní osoby.

Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě města. Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti. Předsedou takové komise může být jen osoba, která prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

V současné době je zřízena Kulturní komise. Na svých jednáních řeší různé podněty a záležitosti vztahující se ke kultuře na území města Kožlany a následně svá stanoviska, návrhy a doporučení předkládá radě města.

Kulturní komise má 3 členy, kteří jsou s kulturou pevně spjati. Jednání kulturní komise se tím pádem nemusí nést pouze ve stylu porad u stolu, ale činnost tohoto subjektu se může dále rozvíjet. V neposlední řadě zaujímá kulturní komise stanoviska ke stavu kultury v Kožlanech všeobecně a svými náměty a postřehy určuje vizi, kam by měla kultura města směřovat. 

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany