Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

VOLBY 2018

Informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 2018

Prezident České republiky vyhlásil dne 23. května 2018 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR na pátek 5. října 2018 a sobotu 6. října 2018.

Volby do Senátu Parlamentu ČR byly vyhlášeny mimo jiné ve volebním obvodu č. 8. Dle přílohy č. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR do volebního obvodu č. 8 náleží: celý okres Rokycany, celý okres Plzeň-sever, západní část okresu Beroun, ohraničená obcemi Broumy, Kublov, Březová, Bzová, Drozdov, Záluží, Osek, Hvozdec, Chaloupky, Malá Víska, Zaječov, Olešná, severovýchodní část okresu Plzeň-město, tvořená obcemi Chrást, Dýšina, Kyšice.

Žádost o vydání voličského průkazu - SENÁT

Ve volbách do zastupitelstev obcí se volič může zúčastnit hlasování pouze v tom volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů podle místa svého trvalého pobytu.
Z těchto důvodů se voličské průkazy pro tento druh voleb NEVYDÁVAJÍ.

Sdělení registračního úřadu Kralovice

Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích

Stanovení minimálního počtu členů OVK Kožlany a prostor k hlasování

Informace o registraci volebních stran pro volby do zastupitelstva města Kožlany

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obvodu města Kožlany

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK Kožlany

Oznámení o době a místě konání voleb

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: info@kozlany.cz nebo na tel.: 373 396 613, ve dnech voleb na tel.: 721 545 142, (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, popř. tel. kontakt na voliče).

Do Zastupitelstva města Kožlany se bude v říjnu 2018 volit 15 zastupitelů. Dále čtěte - Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR


Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 05. a 06. října 2018

V souladu s ust. § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má právo volit do zastupitelstva obce státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 06.10.2018, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému/přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv (touto mezinárodní úmluvou je smlouva o přistoupení ČR k EU). Voliče, který není státním občanem České republiky a je občanem jiného členského státu Evropské unie, zapíše na jeho vlastní žádost městský úřad do dodatku stálého seznamu voličů, jestliže tento volič prokáže:

  • Státní občanství státu EU.
  • Přihlášení se k trvalému/přechodnému pobytu v obci.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:

  • Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.
  • Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
  • Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.
  • Výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému/přechodnému pobytu v Kožlanech a projeví vůli hlasovat v těchto volbách, může osobně požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů u Městského úřadu Kožlany, Pražská 135, Kožlany, a to nejpozději 3. října 2018 do 16:00 hodin, tj. do doby uzavření stálého seznamu voličů a jeho dodatku.  

Občané jiných členských států EU, kteří jsou u městského úřadu na základě své dřívější žádosti zapsaní v dodatku stálého seznamu voličů, zůstanou v tomto dodatku zapsáni i pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018, ledaže by sami požádali o své vyškrtnutí. Pro úplnost uvádíme, že Městský úřad Kožlany neeviduje žádnou dřívější žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Další informace na tel.: 373 396 613 nebo emalu: info@kozlany.cz

Městský úřad

Informace

Sběrné místo Kožlany

otevřeno každou sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

Provozní řád sběrného místa (197.06 kB)

Mapový portál

Mapa města Kožlany a částí města (Dřevec, Hedčany, Hodyně, Buček):

Mapový portál

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany