Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Volby do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2022

Prezident České republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a stanovil dny jejich konání na

pátek 23. září 2022 a sobotu 24. září 2022.

Rozhodnutí prezidenta ČR o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí publikované ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

Ve volbách do zastupitelstev obcí se volič může zúčastnit hlasování pouze v tom volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů podle místa svého trvalého pobytu.
Z těchto důvodů se voličské průkazy pro tento druh voleb NEVYDÁVAJÍ.

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: info@kozlany.cz nebo na tel.: 373 396 613, ve dnech voleb na tel.: 721 545 142, (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, popř. tel. kontakt na voliče).

Do Zastupitelstva města Kožlany se bude volit 15 zastupitelů.

Dále čtěte - Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí 

Jak upravit hlasovací lístek?  Návod MV ČR

Stanovení minimální počtu členů okrskové volební komise Kožlany (198.43 kB)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (211.36 kB)

Oznámení o době a místě konání voleb (272.52 kB)


Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí 

V souladu s ust. § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má právo volit do zastupitelstva obce státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 24.09.2022 dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému/přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv (touto mezinárodní úmluvou je smlouva o přistoupení ČR k EU). Voliče, který není státním občanem České republiky a je občanem jiného členského státu Evropské unie, zapíše na jeho vlastní žádost městský úřad do dodatku stálého seznamu voličů, jestliže tento volič prokáže:

  • Státní občanství státu EU.
  • Přihlášení se k trvalému/přechodnému pobytu v obci.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:

  • Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.
  • Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
  • Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.
  • Výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému/přechodnému pobytu v Kožlanech a projeví vůli hlasovat v těchto volbách, může osobně požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů u Městského úřadu Kožlany, Pražská 135, Kožlany, a to nejpozději 21. září 2022 do 16:00 hodin, tj. do doby uzavření stálého seznamu voličů a jeho dodatku.  

Občané jiných členských států EU, kteří jsou u městského úřadu na základě své dřívější žádosti zapsaní v dodatku stálého seznamu voličů, zůstanou v tomto dodatku zapsáni i pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022, ledaže by sami požádali o své vyškrtnutí. Pro úplnost uvádíme, že Městský úřad Kožlany neeviduje žádnou dřívější žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Další informace na tel.: 373 396 613 nebo emalu: info@kozlany.cz

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany